top of page

Privacybeleid

Deze pagina geldt voor alle bezoekers van www.dogsenzo.nl gevestigd aan de Dunsedijk 1a, 5094 BA Lage Mierde.

Dogs&zo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dogs&zo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van klanten worden door Dogs&zo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over onze diensten.

 • Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, uitzondering op de regel is, als er een wettelijke verplichting is de gegevens te verstrekken.

 • Wij maken geen gebruik van cookies

 • De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het overeengekomen aanmeldformulier.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het versturen van de nieuwsbrief.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dogs&zo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-Achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Postcode en woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek hiervoor sturen naar info@dogsenzo.nl.

 

Als Dogs&zo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens op deze website. Per mail of telefonisch.

 

Bij het insturen van het aanmeldformulier ga ik akkoord met het privacy beleid en mogen mijn gegevens worden opgeslagen. Daarbij heeft u het recht om te allen tijden u gegevens op uw verzoek te laten verwijderen.

bottom of page